Dojo Kun – Principios del Dojo

Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuro koto.

Perfeccionar el carácter

Hitotsu! Makoto no michi o mamuro koto.

Ser sincero y leal

Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto.

Cultivar la perseverancia

Hitotsu! Reigi o omonsuru koto.

Mostrar respeto y cortesía

Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto.

Renunciar a la impetuosidad y violencia